6.10.19

24. 04.2019 määrus 3 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

24.04.2019 otsus nr 26 Lääne- Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2019-2022 heakskiitmine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022

LISA 1 Seosed teiste arengudokumentidega

LISA 2 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia teemarühmade koosseisud

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide kohalike omavalitsuste üksuste volikogudes. Kõik arengustrateegiaga seonduva leiate Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt: https://www.virol.ee/maakonnastrateegia

 

Rakvere Linna Arengukava aastateks 2019-2030 eelnõu on avalikustatud ettepanekuteks