Detailplaneeringu algatamise taotlemine

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Täpsustavad andmed (täita andmete olemasolu korral)

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISETTEPANEKULE LISATAKSE: kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos linnaruumilise muutuse tekstilise kirjeldusega. Eskiis esitada krundiplaanil või Rakverealuskaardil ning sellel näidata ligikaudsedhoonestusalad ja kavandatava hoonestuse korruselisus, kõrgus ja muud hoonestuse eripärakajastavad andmed. Eskiislahendus peab andma ülevaate kavandatavast.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Kui detailplaneeringu koostamise algatamisettepanekus taotletakse planeeringu koostamise rahastamist ameti kulul, menetleb amet ettepanekut edasi juhul, kui taotletava planeeringu koostamine on ameti eelarves ette nähtud.

DETAILPLANEERINGU ESITAMISEGA KINNITAN, ET OLEN TEADLIK:

Vastavalt planeerimisseaduse §130 võidakse detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegijaga sõlmida leping detailplaneeringu koostamise ja/või rahastamise üleandmise kohta

Vastavalt planeerimisseaduse §131 sõlmitakse algatamisettepaneku tegija ja Rakvere linna vahel vajadusel leping avalikult kasutatava tee, üldkasutatava haljastuse ja tehnovõrkude väljaehitamise kohta. Juhul, kui Rakvere Linnavalitsus ja detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegija kokkulepet ei saavuta ning linnal puuduvad võimalused planeerimisseadusest §131 tulenevate kohustuste täitmiseks, on linnal õigus jätta detailplaneering algatamata, vastuvõtmata või kehtestamata.