11.11.20

E-vald  (Rakvere linna detailplaneeringute info)

 

Planeeritav ala suurusega u 1600 m² asub Rakvere linna keskosas. Planeeritav ala hõlmab Võidu tn 41 kinnistut ja seda ümbritsevaid tänavaalasid. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on...

Rakvere linnavalitsuse 17.05.2021. a korraldusega nr 317 algatati Võidu tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamine

Planeeritav ala suurusega u 1600 m² asub Rakvere linna keskosas. Planeeritav ala hõlmab Võidu tn 41 kinnistut ja seda ümbritsevaid tänavaalasid. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine rannaspordialade hoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on u 8900 m² asub Rakvere linna keskosas. Planeeritav ala...

Rakvere linnavalitsuse 17.05.2021. a korraldusega nr 316 algatati Silla tn 3a kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine rannaspordialade hoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on u 8900 m² asub Rakvere linna keskosas. Planeeritav ala...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on laiendada Rägavere tee 48a kinnistul hoonestusala ja muuta planeeritavate kinnistute piire, samuti soovitakse Päikese tn 3 kinnistul olevaid PVC halle...

Rakvere linnavalitsuse 03.05.2021 a korraldusega nr 280 kehtestati Päikese tn 3 ja Rägavere tee 48a kinnistute detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on laiendada Rägavere tee 48a kinnistul hoonestusala ja muuta planeeritavate kinnistute piire, samuti soovitakse Päikese tn 3 kinnistul olevaid PVC halle...

Peale nimetatud osalist kehtetuks tunnistamist on endiselt tagatud kehtima jääva Lõuna põik 1 ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu elluviimine.
Detailplaneering on planeerimisseaduse § 142 tähenduses üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb sellisel juhul  anda eelhinnang ja kaaluda...

Rakvere linnavolikogu 21.04.2021. a otsusega nr 36 algatati Oru tn 7a kinnistu detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga rajada nimetatud kinnistule elamu

Detailplaneering on planeerimisseaduse § 142 tähenduses üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb sellisel juhul  anda eelhinnang ja kaaluda...

Detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeritavale alale elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse...

Rakvere linnavolikogu 17.03.2021 a otsusega nr 27 kehtestati Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeritavale alale elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse...

Rakvere linnavalitsuse 18.01.2021 a korraldusega nr 33 kehtestati Posti tn 3 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval kinnistul määrata ehitusõigus uue katlamaja, kuivati ja saeveski rajamiseks. Muuhulgas lahendatakse detailplaneeringus juurdepääsuteed ja...

Rakvere linnavalitsuse 18.01.2021 a korraldusega nr 32 kehtestati Kasarmu tn 4 kinnistu ja osaliselt seda ümbritseva maaala detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval kinnistul määrata ehitusõigus uue katlamaja, kuivati ja saeveski rajamiseks. Muuhulgas lahendatakse detailplaneeringus juurdepääsuteed ja...

Detailplaneering on planeerimisseaduse § 142 tähenduses üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb sellisel juhul  anda eelhinnang ja kaaluda...

Rakvere linnavolikogu 20.01.2021. a otsusega nr 2 algatati Lydia Koidula tn 1 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga rajada uus kaubandus- meelelahutuskeskus koos büroo- ja elamutorniga

Detailplaneering on planeerimisseaduse § 142 tähenduses üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb sellisel juhul  anda eelhinnang ja kaaluda...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus äriruumidega korterelamu jaoks. Samuti krundi toimimise tagamiseks vajalike teede ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja...

Rakvere linnavalitsuse 23.11.2020 a korraldusega nr 787 kehtestati Tallinna tn 7 kinnistu ning seda ümbritseva maaala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus äriruumidega korterelamu jaoks. Samuti krundi toimimise tagamiseks vajalike teede ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja...

Keskkonnamõju eelhinnang  
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval kinnistul määrata ehitusõigus uue katlamaja, kuivati ja saeveski rajamiseks. Muuhulgas lahendatakse detailplaneeringus juurdepääsuteed ja...

18.12.2020 – 07.01.2021. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Kasarmu tn 4 kinnistu ja osaliselt seda ümbritsevate kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval kinnistul määrata ehitusõigus uue katlamaja, kuivati ja saeveski rajamiseks. Muuhulgas lahendatakse detailplaneeringus juurdepääsuteed ja...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse...

18.12.2020 – 07.01.2021. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Posti tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse...

Detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeritavale alale elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse...

08.12.2020 – 07.01.2021. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeritavale alale elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse...

Planeeritav ala on suurusega u 58 000 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada planeeritavale alale jalgpallihall, koos sinna juurde kuuluva harjutusstaadioni ja parkimisalaga. ...

Rakvere linnavalitsuse 09.11.2020 a korraldusega nr 757 algatati Piiri tn 8d ja Piiri tn 8e kinnistute ning Piiri tn 8 // Päikese tn 8 kinnistu osalise detailplaneeringu koostamine

Planeeritav ala on suurusega u 58 000 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada planeeritavale alale jalgpallihall, koos sinna juurde kuuluva harjutusstaadioni ja parkimisalaga. ...

Rakvere linnavalitsuse 19.10.2020 a  korraldusega nr 710 kehtestati Jaama pst 28 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama pst 28 kinnistule ehitusõiguse...

Rakvere linnavalitsuse 19.10.2020 a korraldusega nr 710 kehtestati Jaama pst 28 kinnistu detailplaneering.

Rakvere linnavalitsuse 19.10.2020 a  korraldusega nr 710 kehtestati Jaama pst 28 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama pst 28 kinnistule ehitusõiguse...

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu piiride muutmine Tammiku tn 6 kinnistu, Tammiku tn 6a kinnistu ja Palermo mets kinnistute vahel. Planeeritav ala suurusega 3200 m² asub Rakvere linnas...

Rakvere linnavalitsuse 01.06.2020. a korraldusega nr 356 algatati Tammiku tn 6 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu piiride muutmine Tammiku tn 6 kinnistu, Tammiku tn 6a kinnistu ja Palermo mets kinnistute vahel. Planeeritav ala suurusega 3200 m² asub Rakvere linnas...

Tammiku tn 6 kinnistu, Tammiku tn 6a kinnistu ja Palermo mets kinnistute vahel. Planeeritav ala suurusega 3200 m² asub Rakvere linnas Tammiku maastikukaitsealal, Rakvere tammiku...