1.10.19

E-vald  (Rakvere linna detailplaneeringute info)

 

 

23.09.2019 – 22.10.2019. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, antakse ehitusõigus elamute ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted. Planeeringuala suurus on ca 7400 m2.

Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, millega leitakse, et tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamise kavatsusega. 

Praegune maa sihtotstarve on maakatastri andmetel 100% üldkasutatav maa. Viidatud piirkonnas on juba välja kujunenud individuaalelamutest koosnev tiheasustus ja teedevõrk. Rakvere linna üldplaneeringu maakasutusplaani järgi on kinnistu juhtotstarbeks määratud rohe- ja metsaala. Ala ümbritseb igast küljest juhtotstarbe poolest valdavalt väikeelamutele ette nähtud ala. Kavandatud detailplaneeringu ala ei ole nii ulatuslik ja looduskaitseliselt või ka laiema elurikkuse mõttes nii väärtuslik, et sellel oleks olulist negatiivset mõju Rakvere linna ja lähiümbruse loodusele.

Elamute ja juurdekuuluva taristuga kasutamisega kaasnevad keskkonnamõjud on kokkuvõttes madala intensiivsusega ja lokaalse ulatusega.

Keskkonnaeksperdi hinnangul puudub vajadus antud detailplaneeringu kehtestamise kavatsuse puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks. Detailplaneeringu kehtestamise ja elluviimisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud on lokaalse iseloomuga ja madala intensiivsusega. kavandatakse riigigümnaasiumit ja planeeringuala juhtotstarve tahetakse muuta ühiskondlike ehitiste maa-alaks.

Kokkuvõtvalt leitakse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguga, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vaja algatada.

 

POHIJOONIS_Nõlvaku4DP_2019-09-01

TEHNOVORGUD_Nõlvaku4DP_2019-09-01

SELETUSKIRI_2019-09-01