10.01.22

Biolagunevate jäätmete kogumise ja kompostimise nõuded Rakvere linnas

  • Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmeid ning köögi- ja sööklajäätmeid (edaspidi biolagunevad jäätmed) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Biolagunevad jäätmed ulatuses, mida ei kompostita, tuleb anda üle korraldatud jäätmeveo ainuõigust omavale isikule.
  • Biolagunevad jäätmed tuleb panna biolagunevast materjalist kotti paigutatuna vastavasse jäätmete mahutisse, kui see on kinnistul olemas. Biolagunevate jäätmete mahutisse on keelatud panna muid jäätmeid kui biolagunevaid jäätmeid.
  • Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut on biolagunevaid jäätmeid lubatud kompostida ainult jäätmeloaga jäätmekäitluskohas.
  • Kompostitav materjal tuleb paigutada, ladustada ja käidelda tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning selliselt, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut.
  • Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutuskõlbmatuks.
  • Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas.
  • Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema joogiveekaevust vähemalt 15 m kaugusel, naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest vähemalt 5 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti.
  • Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

Nõuded tulenevad Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjast, tutvu eeskirjaga siin.

 

Toimetaja: RIIN SIKKA