29.12.15

Vajaduspõhine peretoetus


Alus: Sotsiaalhoolekande seadus

Perekonnal on õigus vajaduspõhisele peretoetusele siis, kui ta vastab kahele tingimusele:

1) perekonnas on üks või mitu lapsetoetust saavat last;

2) perekonna sissetulek jääb allapoole suhtelist vaesuspiiri.

 

Taotlemine

Avaldust toetuse saamiseks saab esitada Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonda (Lai tn 20) toetustespetsialistidele (vastuvõtt esmaspäeval 9.00 – 12.00, kolmapäeval 13.00 – 16.00 ja reedel 9.00 – 12.00) kogu kuu jooksul. Avaldusele tuleb märkida kõigi perekonnaliikmete nimed ja isikukoodid või sünniajad. Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete netosissetulekuid avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul, elatise maksmise korral ka selle suurust.

Toetust määratakse korraga kolmeks taotlemisele järgnevaks kuuks, mida makstakse välja igal kuul eraldi, mitte kolme kuu eest korraga.

Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka:

 1) ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilisi toetusi;
3) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
 4) riigi tagatisel antud õppelaenu;
 5) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
 6) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;
 7) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
 8) makstavat vajaduspõhist peretoetust.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri aluseks on Statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir.  

Lisainfo vajaduspõhise peretoetuse kohta www.lastetoetused.ee

 

Vajaduspõhise lastetoetuse avaldus  

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER