« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 30.10.2017 istungi päevakord

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

4. Hooldekodu toetuse andmine

5. Hooldekodu toetuse andmine

6. Hooldekodu toetuse andmine

7. Hooldajatoetuse määramine

8. Puudega inimese õpilaskodu kulude kompenseerimine

9. Lapsevanema hooldusõiguse piiramise ja laste perekonnast eraldamise taotluse esitamine

10. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Pensionäride Liit

11. Rakvere Kungla Lasteaia 2016/2017.õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine

12. Rakvere Triinu Lasteaia 2016/2017.õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine

13. Rakvere Rohuaia Lasteaia 2016/2017.õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine

14. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe

15. Mitterahalise toetuse eraldamine Maare Sport Mittetulundusühingule

16. Rakvere Muusikakooli õppetasu ja õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise lepingu sõlmimine

17. Rakvere Spordikooli õppetasu ja õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise lepingute sõlmimine

18. Projekteerimistingimuste määramine restorani, aadressil Parkali tn 10 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

19. Tiikidest vee pumpamise teenuse tellimise lepingu sõlmimine

20. Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimise pakkumuse edukaks tunnistamine

21. Arvamuse andmine Konkurentsiametile

22. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara koormamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks

23. Lihthanke korraldamine Rakvere spordihalli teleskooptribüünide motoriseerimiseks

24. Ostueesõigusega erastatavale ja munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi, suuruse, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine

25. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise osaline kehtetuks tunnistamine ja osaline nurjunuks tunnistamine

26. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine

27. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks

28. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

29. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist

30. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist

31. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist

32. Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a korralduse nr 29 "Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine" muutmine

33. Eesti Keele Instituudi taotluse arutamine