« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 26.11.2018 istungi päevakord

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

2. Hooldekodu toetuse andmine

3. Pakkumismenetluse korraldamine täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutaja leidmiseks

4. Pakkumismenetluse korraldamine vähekindlustatud isikute toiduabiteenuse osutaja leidmiseks

5. Pakkumismenetluse korraldamine vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmiseks

6. Pakkumismenetluse korraldamine omasteta surnute matmise teenuse osutaja leidmiseks

7. Pakkumismenetluse korraldamine supiköögiteenuse osutaja leidmiseks

8. Riigihanke korraldamine lapsehoiuteenuse osutaja leidmiseks

9. Õppekoha tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine Rakvere linna haridusasutustes ja huvikoolides 2019. aastal

10. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine

11. Rakvere linna huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kava koostamise töörühma moodustamine

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Rägavere tee 47

13. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere kaugküttepiirkonna Südalinna soojussvõrgu II etapi ehitusprojekti koostamiseks

14. Ostueesõigusega erastatavale ja munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi, suuruse, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine

15. Piirdeaia ehitamine linnale kuuluvale kinnistule

16. Enampakkumise korraldamine linnavara müügiks

17. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

18. Hoonestusõiguse tähtaja ja hoonestusõiguse lepingus toodud ehitusloa taotlemise tähtaja pikendamine

19. Linnavara kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Pensionäride Liit