« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 26.03.2018 istungi päevakord

 

1. Hooldekodu toetuse andmine

2. Hooldekodu toetuse andmine

3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

4. Komisjoni moodustamine elukohajärgse kooli muutmise taotluste lahendamiseks

5. Nõusoleku andmine Rakvere Kungla Lasteaiale projektitaotluse esitamiseks

6. Arvamuse andmine Rakvere Vabakooli Seltsile Rakvere Waldorfkoolile tegevusloa taotlemiseks

7. Arvamuse andmine Mihkli Kooli avamise kohta Rakvere linnas

8. Rakvere linnavalitsuse 11. detsembri 2017. a korralduse nr 718 „Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine

9. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere Sulgpalliklubi

10. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressil L. Koidula tn 15

11. Ehitusloa väljastamine aadressil Maidla tn 2

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Vahtra pst 95

13. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Pääsukese tn 9 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

14. Riigihanke „Võidu tänava rekonstrueerimine" (viitenumber 194952) pakkumuse edukaks tunnistamine

15. Riigihanke „Karja tänava rekonstrueerimine" (viitenumber 194722) pakkumuse edukaks tunnistamine

16. Rakvere linna tänavate vaakumimuriga puhastamise teenuse tellimine

17. Tehnorajatise talumistasu kohta esitatud vaidlustuse arutamine

18. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Papiaru tänav T1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

19. Nõuete lootusetuks tunnistamine 2017. aastal