Rakvere linnavalitsuse 23. juuli 2018. a istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine

3. Toetatavate õppekohtade arvu ja toetuse määra kinnitamine eralasteaedadele 2018/2019. õppeaastaks

4. Rakvere Tšilli sügislaada kaupade ja teenuste müügi korra kehtestamine

5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Laada tn 8a

6. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kastani pst 14

7. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 26

8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Rägavere tee 47a

9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Pikk tn 40/1

10. Kasutuslubade väljastamine kanalisatsioonitorustikele Laial, Parkali ja C. R. Jakobsoni tänavatel

11. Ehitustööde tellimise korraldamine Rakvere linna Lennuki tänava jalgtee ehitamiseks

12. Projekteerimis-ehitustöövõtu tellimine Vahtra pst 81, Põhja tn 17 ja Lai tn 7 mänguväljakute rekonstrueerimiseks

13. Laada tn 20a jalgrattamaja teisaldamise pakkumuse edukaks tunnistamine

14. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tuleviku 13b)

15. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine

16. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine

17. Katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

18. Veski tn 6 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu kehtestamine

19. F. R. Kreutzwaldi tn 24a kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

20. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine

21. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine

22. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

23. Linnavara kasutusse andmine Sihtasutusele LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS

24. Eluruumi üürilepingu muutmine ja Rakvere linnavalitsuse 21. mai 2018 korralduse nr 316 „Eluruumi üürilepingu lõpetamine" kehtetuks tunnistamine

25. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine laenu võtmiseks" esitamine.