Rakvere linnavalitsuse 21.08.2017 istungi päevakord

1. Toetatavate õppekohtade arvu ja toetuse määra kinnitamine eralasteaedadele 2017/2018.õppeaastaks

2. Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgaastmete kinnitamine

3. Lasteaõpetaja töötasu alammäär

4. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 25. september 2013. a määruse nr 18 „Kultuuriürituste ja –projektide toetamise kord" muutmine" esitamine

5. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine Mittetulundusühingule Virumaa Pallimängude Kool

6. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 7 "Represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikute toetus" muutmine" esitamine

7. Ehitusloa väljastamine aadressil Näituse tn 2

8. Kasutusloa väljastamine aadressil Karja tn 34

9. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" esitamine

10. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine F. G. Adoffi tänaval Laada ja Võidu tänavate vahelises lõigus

11. Riigihanke korraldamine Rakvere linna tänavavalgustuse hooldustöödeks

12. Lihthanke „Rakveres Lennuvälja piirkonnas asuvate militaarehitiste lammutamine 2. etapp" korraldamine

13. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Pääsukese 4)

14. Võidu tn 105 katastriüksuse jagamine

15. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Projekti „Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" omafinantseeringu tagamine" esitamine

16. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Projekti „Rakvere Vallimäe kompleksi väljaehitamine 1. Etapp" omafinantseeringu tagamine" esitamine

17. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ RAADIMÕISA GAAS kasuks

18. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

19. Mitteeluruumide rendilepingu sõlmimine

20. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine