« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 19.02.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2018. a hankeplaan

3. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2018. aastal" esitamine

4. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord" esitamine

5. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016.a määruse nr 10 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused" muutmine" esitamine

6. Rahaliste vahendite eraldamine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Reumaühing

7. Kasutusloa väljastamine aadressil Kütuse tn 18a

8. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Kuldnoka tn 12 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

9. Rakvere linna mürakaardi koostamise teenuse tellimine

10. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Võidu tänava rekonstrueerimiseks

11. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine" esitamine

12. Seisukoha andmine L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu osas esitatud ettepanekute kohta

13. Hoonestusõiguse lepingus toodud ehitusloa taotlemise tähtaja pikendamine

14. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine

15. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Pikk 22 kinnistu omandamiseks Rakvere linnale" esitamine

16. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule EESTI ERIPEDAGOOGIDE LIIT

17. Linnavara kasutusse andmine Sihtasutusele LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS

18. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

19. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise algatamine