« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 18.12.2017 istungi päevakord

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

4. Hooldekodu toetuse andmine

5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

6. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

7. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramisest keeldumine

8. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

9. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

10. Rakvere Linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonna projektide ja ürituste toetuse taotluse esitamine

11. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2018. aasta eelarvest kultuuriürituste ning -projektide taotluste esitamine.

12. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2018. aasta eelarvest spordiürituste ning -projektide taotluste esitamine.

13. Rakvere Spordikooli 2016/ 2017 õppeaasta aruande kinnitamine

14. Lihthanke „ Rakvere Spordihalli teleskooptribüünide motoriseerimine„ (viitenumber 192731) pakkumuse edukaks tunnistamine

15. Bussisõiduteenuse ostmine

16. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Liiva tn 27

17. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Peoleo tn 7 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

18. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Raja tn 10)

19. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistu hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja hoonestusõiguse lepingu sõlmimine

20. Rakveres Maidla tn 12a kinnistu müügilepingu sõlmimine

21. Reaalservituutide seadmise lepingu sõlmimine

22. Rakvere linnale kuuluva kinnistu Papiaru tn 6 võõrandamise ettepaneku tegemine

23. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa saamise tähtaja muutmine (Nortsu tee 18)

24. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarvete muutmine

25. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu „Rakvere linna 2018. aasta eelarve" kohta esitatud muudatusettepaneku arutamine