« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 17.12.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Valimisjaoskondade moodustamine

3. Rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmine

4. Riigihanke korraldamine Rakvere linna haridusasutustele infotehnoloogiavahendite hankimiseks

5. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

6. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

7. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

8. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

9. Huvitegevuse täiendava toetuse määramine

10. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

11. Hooldekodu toetuse andmine

12. Rakvere linnavalitsuse 10. juuli 2017. a korralduse nr 368 „Hooldekodu toetuse andmine" muutmine

13. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine

14. Igapäevaelu toetamise teenuse ja toidukulu tasumine

15. Sotsiaaleluruumi üürilepingute sõlmimine

16. Vähekindlustatud isikute toiduabiteenuse pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

17. Vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmise pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

18. Omasteta surnute matmise teenuse pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

19. Täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

20. Supiköögiteenuse pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

21. Rakvere Põhikooli koolitöötajate koosseisus ametikohtade kooskõlastamine

22. Rakvere Triinu Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine

23. Rakvere Rohuaia Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine

24. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts

25. Rakvere Spordikooli 2017/2018. õppeaasta aruande kinnitamine

26. MTÜ Tumemaine Tuli avaldus

27. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Raudtee tn 5

28. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tammiku tn 6

29. Kasutusloa väljastamine aadressil Kesk tn 7a

30. Kasutusloa väljastamine aadressil Lille tn 8

31. Taotluse esitamine Tehase tänava ehitamiseks investeeringutoetuse saamiseks

32. Taotluse esitamine Raudtee tänava ehitamiseks investeeringutoetuse saamiseks

33. Lihthanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse omanikujärelevalve" korraldamine

34. Lihthanke "Mootorikütuse ostmine" (viitenumber 202049) pakkumuse edukaks tunnistamine

35. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandmiseks ja ostueesõigusest loobumine

36. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus

37. Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine