Rakvere linnavalitsuse 10.07.2017 istungi päevakord


1. Valimisjaoskondade moodustamine 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
4. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine 
  
5. Informatsioon üleantud leiu ja leiutasu kohta 
  
6. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine 
  
7. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
8. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
9. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
10. Hooldajatoetuse määramine 
  
11. Hooldajatoetuse määramine 
  
12. Hooldekodu toetuse andmine 
  
13. Hooldekodu toetuse andmine 
  
14. Hooldekodu toetuse andmine 
  
15. Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetuse määramine 
  
16. Eluruumi tagamise teenuse osutamine 
  
17. Eluruumi tagamise teenuse osutamisest keeldumine 
  
18. Avaldus esitamine eestkostja määramiseks 
  
19. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 
  
20. Toiduraha kompenseerimine Rakvere Vabakooli Seltsile 
  
21. Õpilaste välisprojekti suvelaagri kulude kompenseerimine 
  
22. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Urban Style 
  
23. Erahuvikooli toetuse määramine Gustavi Maja OÜ-le 
  
24. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool 
  
25. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL. 
  
26. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule Muusikakool Rajaots. 
  
27. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur. 
  
28. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Loominguline Selts ATHENA MAJA 
  
29. Erahuvikooli toetuse määramine Tähekiir Osaühingule. 
  
30. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Rakvere Mudellennuklubi 
  
31. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Viru Bull 
  
32. Riigihanke „Viru tänava rekonstrueerimine I etapp" (viitenumber 188047) pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
33. Riigihanke „Rakvere linna sõiduteede talihooldustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine. 
  
34. Rakvere linnas Tobia I paisu remonttöödeks korraldatud lihthanke pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
35. Riigihanke "Setete eemaldamine Rakvere linna paistiikidest" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
36. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "INTERREG Cental-Baltic projekti „Nordic urban planning: holistic approach for extreme weather / NOAH" omafinantseeringu tagamine" esitamine 
  
37. Lihthanke „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu akende vahetus" hankemenetluse lõppemine 
  
38. Lihthanke „Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn 29//Võidu tn 26 õppehoone tualettruumide remont" hankemenetluse lõppemine 
  
39. Maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine ning arvamuse andmine Mahla tn 6 maa riigi omandisse jätmise kohta 
  
40. Lihthanke „„Rakvere Vallimäele kavandatud laululava kompleksi väljaehitamine" ja „Rakvere Pika tänava ja seda ümbritseva linnaruumi projekteerimine" projektidele taotluste koostamine ja projektijuhtimise teenuse osutamine"" korraldamine 
  
41. Riigihanke "ELEKTRIENERGIA OSTMINE RAKVERE LINNALE 01.01.2018-31.12.2020 (KAASA ARVATUD)" pakkumuste edukaks tunnistamine ja raamlepingute sõlmimine 
  
42. Lihthanke „„Rakvere Tervisekeskuse väljaehitamine" projektile taotluste koostamine ja projektijuhtimise teenuse osutamine" hankelepingu muutmine 
  
43. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine, hoonestusõiguse lepingu sõlmimine ja enampakkumise osaline nurjunuks tunnistamine 
  
44. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine 
  
45. Linnavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras 
  
46. Rakvere linnale kuuluva müügikioski võõrandamiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks tunnistamine 
  
47. Rendilepingu pikendamine Lai tn 20 asuva mitteeluruumi kasutamiseks 
  
48. Mitteeluruumide rendilepingu ennetähtaegne lõpetamine 
  
49. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Soojus kasuks 
  
50. Rakvere linna omandis olevale kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Soojus kasuks 
  
51. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
52. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
53. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine 
  
54. Maksegraafiku sõlmimine kommunaalteenuste võlgnevuse tasumiseks 
  
55. Rakvere linna ja AS SEB Pank vahel sõlmitud üürilepingu tähtaja pikendamine ja üürilepingu muutmine