« Tagasi

Rakvere Linnavalitsuse 09.04.2018 istungi päevakord

1. Rakvere linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

4. Hooldekodu toetuse andmine

5. Toimetulekutoetuse taotluse läbi vaatamata jätmine

6. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

7. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

8. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine ja üürilepingu sõlmimine

9. Projekti „500 kodu korda" finantseerimine

10. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Erakooliseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" esitamine

11. Erahuvikoolide valdkondade toetuse määr ja toetavate õppekohtade arv 2018/2019

12. Rakvere linnavalitsuse 7. augusti 2017. a korralduse nr 432 „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu teenuste hindade kehtestamine" muutmine

13. Rakvere linna tänavate vaakumimuriga puhastamise teenuse hankelepingu sõlmimine

14. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Pääsukese tn 14)

15. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Õie tn 22)

16. Kopteri tn 2, Kopteri tn 4, Papiaru tn 12 ja Kopteri tänav T1 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

17. Heina tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

18. Nõusoleku andmine hoonestusõigust koormava hüpoteegi suurendamiseks