« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 09.01.2017 istungi päevakord

1. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine 
  
2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
3. Rakvere linnavalitsuse 19. detsembri 2016. a korralduse nr 783 „Lapsehoiuteenuse toetuse määra kinnitamine 2017.aastaks" muutmine 
  
4. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks mittetulundusühingule Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu 
  
5. Ehitusloa väljastamine aadressil Liiva tn 17 
  
6. Kasutuslubade väljastamine aadressidel Tootmise tn 7, Tootmise tn 8 ja Tootmise tn 9 
  
7. Riigihanke „Rakvere linna kalmistute hooldamine" hanketingimustele mittevastava pakkumuse tagasilükkamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
8. Riigihanke „Rakvere linna haljasalade hooldamine" hanketingimustele mittevastava pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
9. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri" muutmine" 
  
10. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 16 „Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, vedamissageduse ja –aja ning jäätmeveo teenustasu määramise korra kehtestamine" muutmine" 
  
11. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linna kohalike teede nimekiri" esitamine 
  
12. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a otsuse nr 22 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine" esitamine 
  
13. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine 
  
14. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras" esitamine 
  
15. Programmi omafinantseeringu tagamine 
  
16. Riigihanke „Rakvere linnale ja linna osalusega äriühingutele osutatav audiitorteenus" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linna 2016., 2017. ja 2018. aasta majandusaasta auruannete auditeerimine" esitamine