Rakvere linnavalitsuse 07.08.2017 istungi päevakord kell 9.00


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Rakvere linna jäätmevaldajate registri põhimäärus 
  
4. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
5. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
6. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
7. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
8. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine 
  
9. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
10. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
11. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
12. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks ja isiku nõusolekuta hooldamiseks 
  
13. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu teenuste hindade kehtestamine 
  
14. Välireklaami avalikustamiseks kooskõlastuse andmata jätmine ja välireklaami paigaldamiseks Rakvere linnale kuuluva vara kasutusse andmisest keeldumine 
  
15. Välireklaami avalikustamiseks kooskõlastuse andmata jätmine ja välireklaami paigaldamiseks Rakvere linnale kuuluva vara kasutusse andmisest keeldumine 
  
16. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Maidla tn 4 
  
17. Kasutusloa väljastamine aadressil Mõisavälja tn 6 
  
18. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Pääsukese 4) 
  
19. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Raudtee tn 6) 
  
20. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Raudtee tn 14-1) 
  
21. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Raudtee tn 14-3) 
  
22. Riigihanke „Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus" korraldamine 
  
23. Tallinna tn 25 ja Tööstuse tn 4 kinnistute ning neid ümbritseva ala detailplaneeringu kehtestamine 
  
24. Võidu tn 39, Rakvere asuvate ehitiste ¼ mõttelise osa peremehetuks tunnistamine 
  
25. Linnavara võõrandamiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks tunnistamine 
  
26. Linnavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras 
  
27. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara koormamiseks 
  
28. Rakvere linnavalitsuse 8. mai 2017. a korralduse nr 244 "Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine, hoonestusõiguse lepingu sõlmimine ja enampakkumise osaline nurjunuks tunnistamine"muutmine ja enampakkumise osaline nurjunuks tunnistamine 
  
29. Hoonestusõiguse lepingu ja hoonestusõiguse lepingu muutmise lepinguga määratletud kohustuste tähtaja pikendamine 
  
30. Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine 
  
31. Maksegraafiku sõlmimine kommunaalteenuste võlgnevuse tasumiseks 
  
32. Rakvere linna 2017. aasta lisaeelarve alaeelarve muutmine