« Tagasi

Detailplaneeringute teated

1. Rakvere linnavolikogu 31.10.2018. a otsusega nr 83 tunnistati kehtetuks Rakvere linnavolikogu 16. veebruari 2005. a määrusega nr 4 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Lennuki tn endise sõjaväelinnaku maaala detailplaneering Papiaru tn 29 ja osaliselt Arkna tee 17, Lennuki tn 16, Nortsu tee T1 ja Papiaru tn T1 kinnistute osas.

Peale nimetatud osalist kehtetuks tunnistamist on endiselt tagatud kehtima jääva Lennuki tn endise sõjaväelinnaku maaala detailplaneeringu elluviimine.

 

2. Rakvere linnavalitsuse 05.11.2018. a korraldusega nr 655 kehtestati Võidu tn 87 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava Võidu tn 87 kinnistu jagamine seitsmeks elamumaa kinnistuks ning määrata kinnistutele ehitusõigus kahe kortermaja ja viie ühepereelamu ning abihoonete rajamiseks. Planeeritava ala suurus u 16 400 m².

Detailplaneeringuga määratakse lisaks tehnovõrkude- ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalikud asukohad, liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tuleohutuse põhimõtted, kujad ning kuritegevuse riski vähendavad tingimused. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine ei ole vajalik, sest planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnasüsteemi seaduse mõistes. Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba ega olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu".

Käesolev detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut.