« Tagasi

Detailplaneeringute kehtestamine

1. Rakvere linnavalitsuse 12.11.2018. a korraldusega nr 678 kehtestati Lai tn 3 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeritavale kinnistule täiendav ehitusõigus ja teostada olemasolevale hoonele juurdeehitust kõrgemaks ehitamise teel. Planeeritava ala suurus on u 1500 m². Planeeringualale ehitusõiguse määramine ei kahjusta avalikku huvi ega Rakvere linna infrastruktuuri toimimist. Planeeritava tegevuse realiseerumisel toimub olemasolevasse keskkonda uute väärtuste lisamine ja toob kaasa linnaruumi tihendamise senisest suurema mahuga hoonega. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine ei ole vajalik, sest planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnasüsteemi seaduse mõistes. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 23.10.2018 – 06.11.2018. a. Avaliku väljapaneku teade avaldati ajalehes Virumaa Teataja 09. oktoobril 2018. a. Avalikust väljapanekust teavitati ka planeeritava alaga puudutatud isikuid. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud. Käesolev detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut.

 

2.  Rakvere linnavalitsuse 12.11.2018. a korraldusega nr 679 kehtestati Kopteri tn 2, Kopteri tn 4, Papiaru tn 12 ja Kopteri tänav T1 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritavate kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kinnistutele ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete rajamiseks. Planeeritav ala suurusega u 21 800 m² asub Rakvere linna põhjapoolses servas, piirnedes Rakvere valla territooriumiga. Detailplaneeringu eesmärk on teostada uus krundijaotus piiride muutmise ja kruntide liitmise teel, mille tulemusena moodustatakse üks tootmismaa sihtotstarbega kinnistu ning muudetakse Kopteri tänav T1 asukohta. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine ei ole vajalik, sest planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnasüsteemi seaduse mõistes. Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba ega olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Rakvere linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 23.10.2018 – 06.11.2018. a. Avaliku väljapaneku teade avaldati ajalehes Virumaa Teataja 09. oktoobril 2018. a. Avalikust väljapanekust teavitati ka planeeritava alaga puudutatud isikuid. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.