« Tagasi

15.10.2018 – 28.10.2018. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Võidu tn 87 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava Võidu tn 87 kinnistu jagamine seitsmeks elamumaa kinnistuks ning määrata neile ehitusõigus kahe kortermaja ja viie ühepereelamu ning abihoonete rajamiseks.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine ei ole vajalik, sest planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnasüsteemi seaduse mõistes. Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba ega olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu".

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve valdavalt väikeelamute ala, kus läheduses on olemasolevad juba välja kujunenud elamualad. Eesmärgiks on piirkonnale omase juba väljakujunenud ala säilitamine selle traditsioonilisel kujul suunitlusega elukeskkonda parandada. Planeeritava ala suurus on u 16 400 m².