06.04.2017 – 20.04.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Herne tn 20 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on...

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017. a korraldusega nr 123 kehtestati Ringtee 3 kinnistu osaline detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale täiendava hoonestusala määramine laohoone rajamiseks, täiendavat krundijaotust käesolev detailplaneering ette ei näe. Kehtima jäävad...

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017. a korraldusega nr 93 kehtestati L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala uue kogudusehoone rajamiseks. Rajatava kogudusehoone planeerimiseks korraldati arhitektuurse lahenduse...

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017. a korraldusega nr 68 kehtestati Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on määrata kinnistule senisest suurem ehitusõigus Olemasolevale hoonele planeeritakse teha juurdeehitus ja vajadusel ehitada laadimise hõlbustamiseks...

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017. a korraldusega nr 67 algatati Koidu tn 12 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu jääb alles ja uuele moodustatavale kinnistule planeeritakse hoonestusala...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

06.02.2017 – 20.02.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Ringtee 3 kinnistu osalise detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale täiendava...

30.01.2017-13.02.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu II avalik väljapanek

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu. L.Koidula tn 15 kinnistu sihtotstarbeks jääb ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering annab projektlahendusena detailplaneeringuala krundil uue...

16.01.2016-30.01.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu, detailplaneering teeb ettepaneku muuta maakasutuse sihtotstarvet -  90% tootmismaa ja 10% ärimaa. Üks olulisemaid eesmärke on määrata krundile...

Rakvere Linnavolikogu 14.12.2016. a otsusega nr 102 kehtestati C. R. Jakobsoni ja Parkali tänavate vahelise ala detailplaneering

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta planeeritaval alal olevate kinnistute piire nii jagamise, kui ka liitmise teel. Samas määratakse planeeritavatele kinnistutele ehitusõigus uute hoonete...

Rakvere linnavalitsuse 28.11.2016. a korraldusega nr 753 algatati E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Rakvere teeninduspiirkonnas esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) rajamine ja esmavajalike tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine. Rakvere ETTK...

Rakvere Linnavalitsus ootab hiljemalt 10. jaanuariks 2017 kirjalikke ettepanekuid, Rakvere linna teenetemärgi Rakvere Kroonimärk andmiseks

Ettepaneku saab teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Teenetemärk antakse kuni viiele isikule üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul. Ettepanek peab sisaldama...

L. Koidula tn 15 kinnistu detailplaneringu avalik väljapanek 23.11.2016-07.12.2016

DP seletuskiri Karmeli koguduse hoone eskiis Luhse-Tuhal Koidula 15 DP joonis Vaated  

23.11.2016 – 07.12.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu. L.Koidula tn 15 kinnistu sihtotstarbeks jääb ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering annab projektlahendusena detailplaneeringuala krundil uue...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

03.11.2016 – 17.11.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Tallinna tn 25 ja Tööstuse tn 4 kinnistute ning neid ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritava ala...

Detaplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavolikogu 28.09.2016. a otsusega nr 68 kehtestati Tallinna tn 5 // 5a kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud...

Kuhu viia kasutatud asjad

Sõbralt sõbrale pood (Ferdinand Gustav Adoffi 11, Kroonikeskuse all) See on üks osa "Hoolime koos" ringlusest, mille abil soovime aidata puudustkannatavaid peresid, lähtudes nende...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 25.07.2016. a korraldusega nr 455 algatati Tammetõru tn 3 ja Tammetõru tn 5  kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on liita...

Detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 436 kehtestati Linnuse tänava, Suve tänava ja Sügise tänava vahelise ala detailplaneering.   Detailplaneeringu ülesanne on...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 432 algatati Herne tn 20 kinnistu detailplaneering.     Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja...