19.12.18

Surma registreerimine


Surma registreerimiseks võib avalduse esitada abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on inimese surma kohta andmeid. Avalduse võib esitada ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist.
 

Avalduse esitamiseks tuleb tulla perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

Surma registreerimiseks tuleb esitada:
• surma registreerimise avaldus (soovi korral vormistab ametnik eeltäidetud avalduse elektrooniliselt kohapeal);
• surnu isikut tõendav dokument;
• arstlik surmateatis;
• avaldaja isikut tõendav dokument.
 

Rakvere linnas toimub avalduste vastuvõtt linnavalitsuses (Lai 20, Rakvere):
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 325 8062, 325 8061, 3225878, 322 5877
 

Võimalusel tuleb esitada surnu abielu tõendav dokument kui abielu on sõlmitud välisriigis. Seadusest tulenevatel juhtudel on perekonnaseisuasutusel õigus nõuda ka teisi surma registreerimiseks vajalikke dokumente. Surma registreerimisel esitatud surnu isikut tõendava dokumendi ehk näiteks isikutunnistuse või Eesti kodaniku või välismaalase passi edastab perekonnaseisuametnik kas Politsei- ja Piirivalveametile või Välisministeeriumile.

 

Kui arstlikul surmateatisel on surnu kohta andmed puudulikud või loetamatud ja seetõttu pole võimalik isikut tuvastada, siis surmakannet ei tehta ja surmateatis tagastatakse avaldajale palvega pöörduda tagasi meditsiiniasutusse ja lasta dokument vormistada korrektselt. Surma registreerimise eest ei pea tasuma riigilõivu. Surma tõendamiseks väljastatakse tasuta surmatõend.

 

Surma registreerimise avaldus(PDF) (soovi korral vormistab ametnik eeltäidetud avalduse elektrooniliselt kohapeal).

 

Täiendav informatsioon perekonnaseisutoimingute kohta: https://siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud