Rakvere linnas tegutsevatele erahuvikoolidele toetuse andmise kord

 

 

Kinnitatud: Rakvere linnavolikogu 15.juuni 2004.a. määrusega nr.24

 

I ÜLDSÄTTED

1.Erahuvialakoolidele toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab erahuvialakoolidele Rakvere linna eelarvest toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ning toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

2.Käesolevas korras sätestatut kohaldatakse Rakvere linnas tegutsevate koolitusluba omavate erahuvialakoolide (v.a. spordikoolid), kes pakuvad huvialaharidust kuni 19-aastastele Rakvere linna elanike registrisse kantud lastele ja noortele, toetamisele Rakvere linna eelarvest.

3.Toetus eraldatakse erahuvialakooli kulude osaliseks katteks.

 

 

II TOETUSE TAOTLEMINE

4.Toetuse taotlemiseks esitatakse Rakvere linnavalitsusele (edaspidi nimetatud linnavalitsus) iga aasta 1.oktoobriks taotlus.

5.Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa ja toetuse kasutamise otstarve.

6.Erahuvialakoolile eraldatava toetuse taotlemise aluseks on linnavalitsuse poolt iga aasta 1.juuliks kinnitatud linna tellimus õpilaste arvu kohta.

7.Toetuse suurus sõltub valdkonnast, milles erahuvialakool huvialaharidust annab ning millises mahus ta seda teeb. Toetuse suuruse arvutamise aluseks on linnavalitsuse poolt kehtestatud toetuse arvutamise juhend.

8.Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

1)õppekava;

2)koolitusluba;

3)andmed õpetajate kvalifikatsiooni kohta;

4)eelmisel aastal erahuvialakoolis õppinud kuni 19-aastaste õpilaste arv ja nimekiri;

5)õppemaksu suurus ühe õpilase kohta aastas;

6)õpilaskoha maksumuse suurus ühe õpilase kohta aastas;

7)seaduses ettenähtud korras kinnitatud majandusaasta aruanne.


III TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE JA TOETUSE ERALDAMINE

9.Linnavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi ja lülitab nõuetekohaselt esitatud taotluse summad linnavalitsuse poolt koostatud linna eelarve eelnõusse. Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

10.Linnavalitsusse laekunud taotluse, millele ei ole lisatud vajalikke dokumente, lükkab linnavalitsus tagasi teatades sellest taotlejale kirjalikult.

11.Toetuse eraldamise otsustab linnavolikogu linna eelarve kinnitamisega.

12.Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

13.Toetuse eraldamisest informeerib linnavalitsus taotlejaid kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul peale erakoolide lõikes eelarve kinnitamist.

IV TOETUSE MAKSMINE JA JÄRELEVALVE

14.Toetust makstakse linna ja erahuvialakooli vahel sõlmitud lepingu alusel.

15.Erahuvialakooliga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus. Leping erahuvialakooliga sõlmitakse ühe kuu jooksul peale eelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt. Lepingus sätestatakse:
1)toetuse saamise otstarve
2)toetuse ülekandmise tähtajad maksegraafikuna;
3)linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
4)sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

16.Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:

1)toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;

2)kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;

3)kui toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;

4)kui toetuse saaja ei ole täitnud muid lepingus sätestatud tingimusi.