Noorte omaalgatus

 

Tähtajad 1. märts, 1 juuli ja 1, november

Omaalgatusprojektide taotlus ja aruanne

 

Kehtestatud: Rakvere linnavolikogu 24.jaanuari 2007.a. määrusega nr. 8

NOORTE OMAALGATUSPROJEKTIDE TOETAMISE KORD

§ 1. Üldsätted

(1)Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord (edaspidi kord) sätestab Rakvere linna haldusterritooriumil elavatele ja tegutsevatele noortele ja noorteühingutele omaalgatusprojektide teostamiseks Rakvere linna eelarvest toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelvalve teostamise korra.
(2)Noor, käesoleva korra tähenduses, on seitsme (7) kuni kahekümne kuue (26) aastane füüsiline isik.
(3)Noorteühing,käesoleva korra tähenduses, on mittetulundusühing või seltsing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine. Füüsilisest isikust taotleja käesoleva korra kohaselt peab olema vähemalt kaheksateist (18) aastane Rakvere linna elanik.
(4)Toetuse andmise eesmärgiks on arendada noorte sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja tervisekasvatuse alast tegevust omaalgatuse kaudu ning suurendada Rakvere noorte osalust linna elus.
(5)Maksimaalne toetussumma ühele projektile on  640 €.

§ 2. Toetuse taotlemine

(1)Toetuse taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse Rakvere Linnavalitsuse kantseleisse järgmise viie kuu jooksul toimuva ürituse kohta hiljemalt 1. märtsiks, 1.juuliks või 1.novembriks. Toetuse taotluse vormi kinnitab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
(2)Toetuse taotluses peavad olema märgitud taotleja ja tema esindaja nimi, aadress, isiku- ja registrikood, telefoninumber ning elektronposti aadress (kui on olemas), panga rekvisiidid, projekti või programmi nimi ning toimumise aeg, koht ja taotletav summa.
(3)Taotlusele on soovitav lisada järgmised dokumendid:
1) põhikiri (juhul kui on olemas);
2) ühenduse liikmete nimekiri (nimed ja isikukoodid);
3) ühenduse tegevuse kirjeldus;
4) projekti või programmi eelarve ning andmed finantsressursside olemasolu või nende saamise allika kohta.

§ 3. Taotluse menetlemine

Linnavalitsuse määratud ametnik kontrollib kahe nädala jooksul esitatud taotluste vastavust käesoleva korra paragrahvi 2 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (ka e-postiga). Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavaks tegemisest. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 4. Toetuse andmise otsustamine

(1)Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Projektis, mille läbiviimiseks toetust taotleti, hinnatakse uudsust ning laialdast ja positiivset mõju noortele.
(2)Toetuse eraldamisest või mitteeraldamisest teavitab linnavalitsus taotlejat kirjalikult kümne (10) tööpäeva jooksul vastava korralduse vastuvõtmise päevast.

§ 5. Lepingu sõlmimine

(1)Leping toetuse saajaga sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates linnavalitsuse poolt otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta.
(2)Lepingus sätestatakse:
1) toetuse suurus;
2) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
3) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
5) poolte muud õigused ja kohustused.

§ 6. Aruandlus ja kontroll

(1)Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta linnavalitsusele vormikohase aruande kolmekümne (30) päeva jooksul pärast tegevuse lõppu, milleks toetus eraldati. Aruandevormi kinnitab linnavalitsus.
(2)Toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kontrolli linnavalitsus, kellel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeidning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.
(3)Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi või arvutada see ümber:
1) kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet ja/või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
2) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
3) kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.