28.02.17

Rakvere linna ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2016. aastal

Terviseamet teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

Rakvere linnas on viis veekäitlejat ja Terviseameti järelevalve all viis veevärki:

Joogivee käitleja

Veevärk

Mittevastavad näitajad

1. AS Rakvere Vesi

Rakvere veevärk Tõrremäe külas, Taaravainu külas ja Tõrma külas

efektiivdoos – 0,371 mSv/a (uuritud 2011.a)

2. AS Rakvere Haigla

Rakvere haigla

-

3. AS Rannarootsi Lihatööstus

AS Rannarootsi Lihatööstus Rakvere Tootmine

-

4. Jeld-Wen Eesti AS

Jeld-Wen Eesti AS tehas

-

5. OÜ Estonian Spirit

Rakvere Piiritustehas

-

 

Nimetatud veevärkide joogivee käitlejad teostavad joogivee kontrolli vastavalt joogivee kontrolli kavale ning vajalikud põhjavee uuringud vastavalt joogiveeallika kontrolli kavale.

Rakvere linna veevärkide joogivesi vastab 2016. aasta veeanalüüside tulemuste alusel uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate ning indikaatorite osas sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Määruse nr 82 § 61 lg 1 ja lg 2 sätestab, et indikatiivdoos on aastasest sissevõtust tulenev oodatav efektiivdoos, mida hindab Keskkonnaamet või ekspert kiirgusseaduse mõistes.

2011. aasta Keskkonnaameti Kiirgusosakonna labori uuringu tulemuste alusel ületab Rakvere veevärgi joogivee efektiivdoosi sisaldus määrusega nr 82 kehtestatud piirsisaldust 0,1 mSv/a. 2011. aastal hindas Keskkonnaameti Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo Rakvere veevärgi joogivee radionukliidide sisaldusest tulenevat mõju tarbijate tervisele. Hinnangu alusel Rakvere ühisveevärgi vett tarbides võib selle tõttu eluea jooksul vähki haigestuda kas üks või ei ühtki inimest.

Terviseameti kodulehel (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html) on täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee/), kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

Terviseamet juhib tähelepanu ka asjaolule, et tulenevalt määruse nr 82 § 7 lg 2 ja lg 3 tohivad joogiveeproove võtta üksnes atesteeritud proovivõtjad ning analüüsid tuleb teostada akrediteeritud laboris. Akrediteeritud laborite nimekiri on leitav Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljelt: http://eak.ee/. Atesteeritud proovivõtjate nimekiri on leitav ameti koduleheküljelt: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/joogivesi-ettevotjale/joogivee-proovivotjate-atesteerimine.html.

Toimetaja: RIIN SIKKA