« Tagasi

Rakverre rajatakse kaasaegne põhikoolide töö - ja tehnoloogiakeskus

28.02.2019

 

Rakvere Linnavalitsus esitas juba oktoobris 2017 Euroopa Liidu tõukefondidele projektitaotluse toetusraha saamiseks, et rajada Rakvere linna nüüdisaja nõuetele vastav põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus. Pärast pikka taotlus- ja otsustusprotsessi sai linnavalitsus 2018. aasta detsembri lõpus kinnituse, et taotlus on vastavaks tunnistatud ja Rakvere linn saab alustada projekti elluviimist.

Mis on töö- ja tehnoloogiakeskus

Töö- ja tehnoloogiakeskus on kaasaegne õpikeskkond tööõpetustundide läbiviimiseks Rakvere linna kõigis põhikoolides õppivatele õpilastele ja nende õpetajatele. Töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamise eesmärgiks on tagada oma linna lastele kvaliteetne põhiharidus ja tänapäevased õpitingimused just kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt. Töö- ja tehnoloogiaõpetus on praegu kehtivas õppekavas aine, mis hõlmab erinevaid valdkondi, nagu puu-, metallitöö, aga ka kõike, mis puudutab kodundust ja käsitööd.

Miks on vaja uut hoonet?

Uue töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamine Rakvere linna põhikooliõpilaste tarbeks on väga oluline, sest vajadus tööõpetuse tundide läbiviimiseks paremates tingimustes on püsinud juba aastaid. Siiani on toimetatud kitsastes oludes Rakvere gümnaasiumi õuel asuvas vanas tööõpetusmajas ja ametikooli ruumides (kus käivad tundides praegu põhikooli ja reaalgümnaasiumi õpilased). Uus rajatis võimaldab kokku hoida kulusid moraalselt vananenud hoone ülalpidamiskuludelt ja ametikooli ruumide kasutuskuludelt ning suunata need vahendid hariduse kvaliteedi tagamisele. Paraneb kvaliteetse ja kodulähedase põhihariduse kvaliteet, turvalisus ja valikuvõimalused. Efektiivne ruumiplaneering loob kaasaegse õpikeskkonna õpilastele ja motiveeriva töökeskkonna personalile ning säästlike lahenduste kasutamine aitab kokku hoida hoone ülalpidamiskuludelt.

Rakvere linnajuhtide sõnul luuakse uus, ilus ja mitmekesiste võimalustega kaasaegne õpikeskkond, mis aitab kaasa laste tervikliku isiksuse kujunemisele tema huvidest ja võimetest lähtuvalt. Me kõik teame, kui oluline on lapse arengu jaoks käeline tegevus. Kaasaegsed tingimused kindlasti suurendavad laste õpihuvi, paranevad õpitulemused ja töö- ning tehnoloogiaalased teadmised ja oskused, mis omakorda kasvatab õpilaste edukust järgmistes haridusastmetes.

Uued tööliigid ja materjalid ning töötlemistingimused on seadnud töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetamisele uued eesmärgid, mille arvestamine traditsioonilistes õppetöökodades tekitab märgatavaid raskusi. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetamisel on üha kesksemaks muutunud projekttöödega töötamine ja probleemikeskne lähenemisviis. Uuenenud õppekäsitlused ja –meetodid on seadnud õpetajate ette kohustuse võimaldada õpet läbi viia õpperuumides kaasaja nõuetele vastavalt. See eeldab endisest mitmekülgsemalt varustatud ja suuremaid/avaraimaid õpetamis- ja tööruume, milles keskseteks nõudmisteks on tööohutus ja turvalisus. Korralik töökeskkond loob eelduse heaks õppetööks õpilastele ja õpetajale. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumid ja sisseseade peavad looma õppimist toetava töökeskkonna. Ruum ja sisseseade (töökeskkond) peavad pakkuma võimalust ka peale koolitunde mitmesuguseks ühiseks tegevuseks väikestele rühmadele ja paaristööle.

Asukoht

Investeeringu taotlemisel seati tingimus, et keskus peab asetsema kõikide linna koolide suhtes kesksel asukohal. Seega rajatakse tööja tehnoloogiakeskus kesklinna, Vabaduse tänav 1 asuvale kinnistule Rakvere gümnaasiumi õuel asuva praeguse vana tööõpetusmaja asemele. Projekti ettevalmistuse käigus kaasati võimaliku asukoha arutellu ka Rakvere linna koolijuhid.

Pindalalt on planeeritav hoone sama suur kui praegune - ca 480 m². Põhirõhk on ikkagi puidu- ja metalli töötlemisel, robootikatundidel ning hoonekompleksis hakkab asuma ka õppeköök. Ristkasutusse saab võtta universaalse robootikaruumi, kus saab läbi viia erinevaid teooriatunde.

Kes projekti rahastab ja kuidas protsess edasi läheb?

2018. aastal haridus- ja teadusministeeriumi poolt vabariigi valitsusele esitatud eelnõus kinnitati teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava (2014-2020) toetuse mahuga 45,5 miljonit eurot, millest eraldati Rakvere linna põhikoolide töö - ja tehnoloogiakeskuse rajamiseks ligi 0,8 miljonit eurot. Põhikooli õppehoonete investeeringuid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Ülejäänud osas rahastab ehitust Rakvere linn.

Järgmise etapina korraldab Rakvere linn arhitektuurikonkursi, mis kuulutatakse välja lähiajal. Seejärel toimub projekteerimine ja juba 2019. aasta lõpus või 2020. aasta alguses saab ehitus alata.