« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 28.01.2019. a korraldusega nr 45 kehtestati Jaama pst 30 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeritavale kinnistule ehitusõigus, piiritleda hoonestusala, seada olulisemad arhitektuurinõuded, määrata tänavate maa-alad ja liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, kujade ja servituutide vajadus, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoht, seada kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused ning määrata muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused. Planeeritava ala suurus on u 4200 m² ning kinnistu sihtotstarve on 100% tootmismaa. Planeeringualale ehitusõiguse määramine ei kahjusta avalikku huvi ega Rakvere linna infrastruktuuri toimimist. Linnaehituslikust seisukohast on tegemist tootmise ja kaubandusega tegeleva ning selleks hästi kohastunud ja toimiva piirkonnaga. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine ei ole vajalik, sest planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnasüsteemi seaduse mõistes. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 31.12.2018-14.01.2019. a. Avaliku väljapaneku teade avaldati ajalehes Virumaa Teataja 13. detsembril 2018. a. Avalikust väljapanekust teavitati ka planeeritava alaga puudutatud isikuid. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud. Käesolev detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut.