« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 25.02.2019 istungi päevakord

1. Hooldajatoetuse määramine
 
2. Avalduse esitamine Viru Maakohtule
 
3. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine ja sõlmimine 
 
4. Rakvere linna munitsipaalkoolides 2019/2020. õppeaastal avatavate klassikomplektide arvu kinnitamine
 
5. Rakvere Põhikooli sisehindamisaruande 2010-2018 kooskõlastamine
 
6. Rakvere Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu täiendavate töökohtade moodustamine
 
7. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Herne tänaval
 
8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressidel Mõisavälja tn 3 ja Ilu puiestee 20
 
9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Niine tn 4a
 
10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Saueaugu tn 12
 
11. Kasutuslubade väljastamine külmaveetorustikule ja kanalisatsioonitorustikele Kuldnoka tänaval
 
12. Projekteerimistingimuste määramine F. R. Kreutzwaldi tn 7 kinnistu detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendamiseks, ehituslike, arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste täpsustamiseks ja autokauplus-teenindushoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks 
 
13. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning ostueesõigusega erastatavale ja munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine
 
14. Pakkumismenetluse korraldamine jõuluvalgustite soetamiseks
 
15. Enampakkumise korraldamine raiejäätmete müügiks
 
16. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine elektripaigaldiste käidukorraldusteenuse tellimiseks " esitamine 
 
17. Lihthanke korraldamine KIK projekti „Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine" projektijuhi teenuse tellimiseks
 
18. Lihthanke "Kaubikbussi kapitalirent„ pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
 
19. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine
 
20. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
 
21. Taksoveoloa andmine