« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 15.07.2019 a korraldusega nr 433 algatati Tõusu tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Rakvere linnavalitsuse 15.07.2019 a  korraldusega nr 433  algatati Tõusu tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele on detailplaneeringu eesmärk rajada planeeritavale Tõusu tn 15 kinnistule 4 korruseline hoone (hotell-elamu, sihtotstarbega 80% elamumaa ja 20 % ärimaa).

Muuhulgas määratakse detailplaneeringuga arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised 

põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning seadusest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatused. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja -juhtimise seaduses loetletud

 tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist. Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on Tõusu tn 15 kinnistu juhtotstarve valdavalt väikeelamute ala. Vallimäe tee 5 kinnistu juhtotstarve vastavalt üldplaneeringule on rohe- ja metsaala. Planeeritavat maakasutuse otstarvet ei muudeta, seega kaalutluse kohaselt ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeritav ala on  2320 m².