« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 08.04.2019 a korraldusega nr 201 algatati Võidu tn 52, Võidu tn 54 ja Võidu tn 56 kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu algatamise taotlusega soovitakse olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamist planeeritavatele kinnistutele. 

Muuhulgas määratakse detailplaneeringuga arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, lahendatakse liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted, tehnovõrkude ja - rajatiste asukohad ning seadusest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatused. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja -juhtimise seaduses loetletud tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maaala juhtotstarve segafunktsiooniline ala.

Planeeritav maakasutuse otstarve saab olema 100 % ärimaa, kaalutluse kohaselt ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Planeeritav ala on u 7940 m2.