« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 01.07.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Rakvere linnale kuuluva kinnisasja tehnorajatise püstitamiseks reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord

5. Rakvere Tervisekeskuse üürilepingu projekti arutamine

6. Ühekordse toetuse maksmine

7. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

8. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

9. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

10. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

11. Hooldekodu toetuse andmine

12. Hooldajatoetuse määramine

13. Lapsehoiuteenuse kulude tasumine

14. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2019/2020. õppeaastaks

15. Rakvere Reaalgümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2019/2020. õppeaastaks

16. Rakvere Põhikooli koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2019/2020. õppeaastaks

17. Rakvere Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2019/2020. õppeaastaks

18. MTÜ-le Rakvere Vabakooli Selts eralasteaia toetuse määramine

19. MTÜ-le Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu eralasteaia toetuse määramine

20. Rakvere linnavalitsuse 15. aprill 2019. a määruse nr 2 „Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2019. aastal" muutmine

21. Soodustingimustel ruumide ja rajatiste kasutusse andmine MTÜ-le RAKVERE JK TARVAS

22. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Palermo Spordiklubi

23. Mittetulundusühingu Loominguline Selts ATHENA MAJA täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse rahuldamata jätmine

24. Mitterahalise toetuse eraldamine Maare Sport Mittetulundusühingule

25. Mitterahalise toetuse eraldamine Maare Sport Mittetulundusühingule

26. Linnavara kasutusse andmine Mittetulundusühingule Rakvere Maraton

27. Rakvere linnavalitsuse 10. juuni 2019. a korralduse nr 357 „Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool" muutmine.

28. Võidu tn 87 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneeringu alusel katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele aadresside ja sihtotstarvete määramine

29. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Aia tn 23

30. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Jaama pst 13b ja Jaama pst L3

31. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kuldnoka tn 7

32. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Maidla tn 16

33. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Suve tn 8

34. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tammiku tn 6

35. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Vabaduse tn 65

36. Kasutusloa väljastamine aadressil Viru tn 32

37. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Tuleviku tn 13b)

38. Pakkumusmenetluse „Vallikraavi kõnni- ja sõidutee projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

39. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele Maidla tn 16 ja Maidla tänav isikliku kasutusõiguse seadmine Mõisavälja Kodu OÜ kasuks

40. Rakvere linnale kuuluva kinnistu võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

41. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu müük

42. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2019.aasta alaeelarvete lisaeelarve kinnitamine