« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 16.09.2019 istungi päevakord kell 15.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Asendushooldusteenuse korraldamine

3. Asendushooldusteenuse korraldamine

4. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule RAKVERE VÕRKPALLIKLUBI

5. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Viru Bull

6. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule UKRAINA KAASMAALASKOND BARVINOK

7. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts

8. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule VIRUMAA TÜTARLASTEKOOR

9. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide esinduskollektiivide toetuse taotluste esitamine

10. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2019. aasta eelarvest spordiürituste ning -projektide taotluste esitamine.

11. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Kriidisoo tänaval

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Maidla tn 16

13. Kasutusloa väljastamine aadressil Suve tn 8

14. Kasutusloa väljastamine aadressil Tootmise tn 9

15. Kasutusloa väljastamine aadressil Vabaduse tn 65

16. Pikk tn 2 // 4 // 6 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu kehtestamine

17. Pakkumismenetluse korraldamine ehitise lammutamiseks

18. Pakkumismenetluse „Rakvere linnas istutustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine

19. Enampakkumise korraldamine raiejäätmete müügiks

20. Teliku 2 juurdepääsutee ehitus

21. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine koduloomade varjupaigateenuse riigihanke korraldamiseks" esitamine

22. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Rakvere linnale kuuluvates hoonetes asuvate ventilatsiooniseadmete hooldusteenuste tellimiseks" esitamine

23. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere valla Tõrma kalmistu haldamise kulude katmises osalemine ja seltsingulepingu lõpetamine" esitamine

24. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu „ Rakvere linnavolikogu 31.oktoobri 2018.a määruse nr 32 „Rakvere linna ühisveevärgi –ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030" muutmine" kohta muudatusettepanekute esitamine

25. Riigihanke „Moonaküla linnaosa tänavate remonttööd" hankelepingu muutmine

26. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Tuvi tn L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

27. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

28. Linnavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing