« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 04.06.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Hooldekodu toetuse andmine

4. Hooldekodu toetuse andmine

5. Hooldekodu toetuse andmine

6. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

7. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

8. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

9. Rakvere linnavalitsuse 04. novembri 2017 korralduse nr 702 „Laste ja perede komisjoni moodustamine ning komisjoni koosseisu ja ülesannete kinnitamine" muutmine

10. Rakvere Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

11. Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine

12. Informatsioon teenuse osutamise kokkuleppe sõlmimise kohta

13. Rakvere linnavalitsuse 14. mai 2018. a korralduse nr 288 „Erahuvikooli toetuse ning 2018. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool" muutmine.

14. Kasutusloa väljastamine aadressil Ringtee 3

15. F. R. Kreutzwaldi tn 24a kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu vastuvõtmine

16. Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

17. Veski tn 6 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu vastuvõtmine

18. Rakvere linnavalitsuse 08. oktoobri 2007 korralduse nr 1057 "Detailplaneeringu koostamise algatamine" muutmine

19. Ehitustööde tellimine Lai tn 20 hoone bürooruumide remondiks

20. Lihthanke „Rakvere tervisekeskuse ehituse omanikujärelevalve" pakkumuse edukaks tunnistamine

21. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 22. aprilli 2015 otsuse nr 49 "Kadaka maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine esitamine

22. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks, ostueesõigusest loobumine ja hoonestusõiguse lepingu muutmine

23. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

24. Üürilepingu sõlmimine kinnistu E. Vilde tn 2 kasutamiseks

25. Linnavara tasuta kasutusse andmine

26. Istungite korraldus suvel