« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 29.01.2018 istungi päevakord

1. Öömajateenuse osutamise lepingu pikendamine

2. Hooldekodu toetuse andmine

3. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Kooristuudio SO-LA-RE

4. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2018. aastaks Õnnelaps OÜ-le

5. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2018. aastaks mittetulundusühingule Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu

6. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2018. aastaks OÜ-le Laste hoid peopesal

7. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2018. aastaks Majaemand OÜ-le

8. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2018. aastaks OÜ-le ANNI JUURES

9. Riigihanke "Bussisõiduteenuse ostmine Rakvere Spordikoolile" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

10. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 06. septembri 2017.a. määruse nr 13 „Rakvere linna arengukava aastateks 2017- 2030" muutmine„ esitamine

11. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Õie tn 76

12. Ostueesõigusega erastatavale maaüksusele aadressi, suuruse, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine

13. Rakvere linnavalitsuse 18. septembri 2000. a korralduse nr 1088 „Maa ostueesõigusega erastamine Anvar Rande´le" kehtetuks tunnistamine

14. Koidu tn 12 katastriüksuse jagamine

15. Koostöölepingu sõlmimine avaliku parkla ehitamiseks

16. E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu"Rägavere tee 43b ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rägavere tee 47 kinnistu osas" esitamine

18. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Parkali tänava rekonstrueerimise teostaja leidmiseks

19. Hankelepingu „Käidukorraldusteenuse osutamine Rakvere Linnavalitsuse ja Linnavalitsuse hallatavate ehitiste elektripaigaldistele" muutmine

20. Informatsioon pärandvara kohta

21. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2018. aasta alaeelarvete kinnitamine

22. Rakvere linnavalitsuse 02. jaanuari 2018. a korralduse nr 18 "Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine" muutmine