« Tagasi

Rakvere Linnavalitsuse riigihanke Täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutamine 01.02.2018– 31.12.2018

Rakvere Linnavalitsus otsib koostööpartnerit lihtsustatud korras tellitava teenuse " Täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutamine" leidmiseks.

1. HANKE ISELOOMUSTUS

1.1. Hankija:

Nimi: Rakvere Linnavalitsus

Aadress: Lai 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik

Telefon: 322 5870

Faks: 322 5871

E-post: linnavalitsus@rakvere.ee

1.2. Riigihanke eest vastutav isik:

nimi: Kersti Suun-Deket

ametikoht: sotsiaalosakonna juhataja

telefon 32 25 896

e-post: kersti.suun-deket@rakvere.ee

1.3. Hankeobjekti kirjeldus: Täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutamine Rakvere Linna registris olevatele isikutele.

1.4. Hankelepingu täitmise tähtaeg:

01. veebruar 2018 – 31. detsember 2018.

2. Teenuse kirjeldus

Teenuse eesmärk on edendada ning säilitada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust sotsiaalsetel riskirühmadel, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise.

Täiskasvanud puudega inimeste päevahoiuteenuse sisuks on pakkuda päevast hoidu kodus elavale keskmise, raske või sügava psüühikahäirega või vaimupuudega täisealisele isikule tavapärasele võimalikult sarnases keskkonnas, parandada või säilitada tema võimetekohast osalus- ja tegevusvõimet.

2.6. Teenuse osutaja peab tagama, et teenust osutavad töötajad on saanud teenuse osutamisele eelneva vastava ettevalmistuse ning omavad valdkonnas töökogemust. Töötajad mõistavad kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutsevad neist lähtuvalt. Töötajad oskavad suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Nad teavad oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutsevad vastavalt olukorrale.

Teenuse osutaja korraldab:

  • Päevakeskuse avatud olemise vähemalt kolmel tööpäeval nädalas;
  • Päevakeskuse avatud olemise vähemalt 15 tundi nädalas vastavalt oma sisekorrareeglitele;
  • Päevakeskuse ruumide vastavuse ehitusseadustikus ehitisele esitatud nõuetele;
  • Päevakeskuse ruumide kättesaadavuse liikumispuudega inimesele;
  • Päevakeskust külastavate klientide registreerumise ja kord kvartalis nimekirja edastamise Rakvere Linnavalitsusele;
  • Päevakeskust külastavate klientide sotsiaalnõustamise ja jõustamise tööturule naasmiseks;
  • Vabaaja ürituste ja ühiskülastuste korraldamist vähemalt 3 korda aastas.

Teenuse osutaja suhtub võrdse tähelepanuga kõikidesse teenust vajavatesse isikutesse ja kasutab kliendiinfot ainult kliendi huvides.

3. HINNAPakkumuse esitamine

3.1 Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles;

3.2 Pakkumus peab olema alla kirjutatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt;

3.3. Pakkuja tegevusala peab võimaldama teenust pakkuda.

3.4 Pakkumuses peab sisalduma:

3.4.1 pakkuja nimi, aadress, registrikood;

3.4.2 päevakeskuse teenuse eest vastutav kontaktisik, koos kontaktandmetega;

3.4.3  pakkumuse hind arvestades teenuses kirjeldatud tingimusi. Hinna kalkuleerimisel tuleb arvesse võtta kõik eeldatavad kulutused, mis tagavad hankedokumentidele vastava teenuse. Taotleja esitab vajaliku hinnapakkumise koos käibemaksuga ühes kuus osutatava teenuse mahus.

3.6 Pakkumuse hind tuleb esitada eurodes koos käibemaksuga.

3.7 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2018 kell 15.00.

3.8 Pakkumus tuleb saata 29. jaanuariks 2018. a. hiljemalt kell 15.00 meilile linnavalitsus@rakvere.ee pealkirjaga „Täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutamine".

 

4. Pakkumuste hindamine

4.1 Pakkumusi hindab Rakvere Linnavalitsuse riigihanke komisjon.

4.2 Vajadusel otsustab komisjon pakkujaga edasiste läbirääkimiste pidamise ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud.

4.3 Hankedokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste teel.

4.4 Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutud maksumus ületab oluliselt selleks eelarves planeeritud summat. Rakvere Linnavalitsuse 2018. aasta eelarves on kavandatud vahendeid 5 500 (viis tuhat viis sada) eurot.

5. Lepingu sõlmimine

5.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks tunnistatud pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused;

5.2 Hankijal on õigus vajadusel suurendada teenuse kasutajate arvu ja muuta teenuse osutamise mahtusid.