« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 02.01.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Rakvere linnavalitsuse 18. septembri 2017 määruse nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord" muutmine

4. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

5. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

6. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

7. Vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmine

8. Vähekindlustatud isikute toiduabi teenuse tellimine

9. Täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse tellimine

10. Rakvere linnavolikogu 18. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „ Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused" muutmine

11. Rakvere linnavolikogule määruse "Asendushooldusteenuse toetamine ja korraldamine" esitamine

12. Rakvere linnavolikogule määruse "Riigieelarve toetusfondist matuse toetuse eraldamise kord" esitamine

13. Linnavara kasutusse andmine Sotsiaalkindlustusametile

14. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

15. Rakvere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

16. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 27. märtsi 2013. a määruse nr 6 „Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused" muutmine" esitamine

17. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine" esitamine

18. Kasutusloa väljastamine aadressil Kevade tn 19

19. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Niine tn 10 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

20. Lepingu sõlmimine promenaadi pikenduse valgustamiseks

21. Rakvere linnale kuuluvate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine

22. Hoonestusõiguse lepingus toodud ehitusloa taotlemise tähtaja pikendamine

23. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist

24. Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine