« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 17.04.2017 istungi päevakord


1. Taksoveoloa andmine 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
4. Hooldekodu toetuse andmisest keeldumine 
  
5. Rakvere linnavalitsuse korralduste muutmine 
  
6. Rakvere Linnavolikogule määruse eelnõu "Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste osutamise kord" esitamine 
  
7. Rakvere linnavolikgule määrus eelnõu "Erahuvikooli toetus" esitamine 
  
8. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. juuni 2015. a määruse nr 13 „Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks" muutmine " esitamine 
  
9. Rakvere linnavalitsuse 02. jaanuari 2017. a korralduse nr 5 „Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine 
  
10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Ringtee 3 
  
11. Katastriüksuste liitmine Õie tn 76 ja Õie tänav 76 juurdelõige 
  
12. Lihthanke Rakvere linnas Ausambamäe pargi (L. Koidula tn 12a) ja Murru tn (Murru tn 1a) mänguväljakute rekonstrueerimine"" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
13. Riigihanke „F.R. Kreutzwaldi tänava teekatte taastusremont" (viitenumber 185114) pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
14. Ravere linnavolikogule otsuse eelnõu " Nõusoleku andmine Rakvere linna sõiduteede talihooldusteenuse riigihanke korraldamiseks" esitamine 
  
15. Linnavara kasutusse andmine ja müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine 
  
16. Rakvere linna omandis olevale kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Soojus kasuks 
  
17. Aktsiaseltsi Rakvere Vesi aktsionäride korralisele üldkoosolekule aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine 
  
18. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist 
  
19. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "2017. aasta lisaeelarve"