« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 10.04.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
5. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
6. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine 
  
7. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
8. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
9. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks 
  
10. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
11. ASile Audentes erakooli toetuse määramine 
  
12. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Erahuvikooli toetus" arutamine 
  
13. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamise algatamine" esitamine 
  
14. Võidu tn 105 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
  
15. Rakvere linnavolikogu otsuse eelnõu "Peremehetute ehitiste 1/4 mõttelise osa arvele võtmine ja hõivamise menetluse alustamine" 
  
16. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine 
  
17. Rakvere linnale kuuluva korteriomandi võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine 
  
18. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras" esitamine 
  
19. Rakvere linnavalitsuse 20. veebruari 2017. a korralduse nr 98 "Linnavara võõrandamine otsustuskorras" muutmine 
  
20. Rakvere linnavara rendile andmiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks tunnistamine 
  
21. Kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks 
  
22. Lihthanke „Hange haldus- ja hooldusteenuse osutaja leidmiseks" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine 
  
23. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks 
  
24. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks seatud isikliku kasutusõiguse plaani muutmine 
  
25. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks 
  
26. Hoonestusõiguse lepingu ja hoonestusõiguse lepingu muutmise lepinguga määratletud kohustuste tähtaegade ja hoonestusõiguse tähtaja pikendamine 
  
27. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
28. Eluruumi üürilepingu pikendamine 
  
29. Rakvere linnavoliogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. juuni 2015. a määruse nr 13 „Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks" muutmine" esitamine