Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 23.11-29.11.2015

23.11.2015 kell 09:00, Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord   1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Ühekordse sotsiaaltoetuse...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 16.11.2015. a korraldusega nr 1020 algatati  Tallinna tn 25 ja Tööstuse tn 4 kinnistute ning neid ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine, mille ülesanne on...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 16.11.2015. a korraldusega nr 1019 algatati  F. R. Kreutzwaldi tn 24a kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamine, mille ülesanne on...

02.12.2015 – 16.12.2015. a on Rakvere Linnavalitsuses Tallinna tn 5a, Vallikraavi tn 2 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu avalik väljapanek

 Detailplaneeringu ülesanne on kinnistule uue juurdepääsu planeerimine, tänavate, maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, ning muude...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 16.11.2015

Istungi päevakord 16.11.2015 kell 09 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. ...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 09.11-15.11.2015

09.11.2015 Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord kell 09:00 1. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Volituse andmine ühtse asjaajamiskorra kehtestamiseks" esitamine. Ettekandja :...

17.11.2015 – 30.11.2015. a on Rakvere Linnavalitsuses Tallinna tn 5a Ringtee 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ülesanne on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse,...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 02.11-08.11.2015

2.11.2015 kell 09:00, Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 1. Sõitmine liiklusmärgi 313a mõjupiirkonnas (1. lugemine). Ettekandja : Riina Männiste 2. Toimetulekutoetuse...

NOORTE OMAALGATUSPROJEKTIDE TOETAMINE

Eesmärgiks on arendada noorte sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja tervisekasvatuse alast tegevust omaalgatuse kaudu ning suurendada Rakvere noorte osalust linna elus.   Maksimaalne...

Rakvere linnavalitsuse 19.10.2015 istungi päevakord

Istungi päevakord 19.10.2015 kell 09:00 1. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine . Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule UKRAINA...

Rakvere linnavalitsuse 05.10.2015 istungi päevakord

Istungi päevakord 5.10.2015 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 05. detsembri 2011. a korraldus nr 1015 "Taksojuhi teenindajakaardi väljastamise taotluse vormi kinnitamine" kehtetuks...

Rakvere Linnavalitsuse 28.09.2015 istungi päevakord

Istungi päevakord 28.09.2015 kell 09:00 1. Ühistranspordiseaduses sätestatud taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Rakvere linnavalitsuse 02....

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 21.09-27.09.2015

Rakvere linnavalitsuse Istungi päevakord 21.09.2015 kell 09:00 1. Sõidukikaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja...

Rakvere linnavalitsuse 31.08.2015. a korraldusega nr 807 kehtestati Pikk tn 39 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneering teeb ettepaneku jagada olemasolev kinnistu ida-lääne suunas kaheks, nii, et säilib täna kasutusel olev...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 14.09-20.09.2015

14.09.2015 kell 09:00 Rakvere linnavalitsuse istung   Istungi päevakord 1. Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Rakvere linnavolikogule...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 07.09-13.09.2015

Istungi päevakord 7.09.2015 kell 09:00 1. Vajaduspõhise peretoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine . Ettekandja : Kairit...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 31.08-06.09.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 31.08.2015 kell 09:00     1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Marika Villup 2....

Rakvere Võidu tn sulgemine

Objekt: Voidu, J. Kunderi ja Karja tänavate vee-, kanalisatsiooni ja sademevee, kaugkütte torustike, elektri ja side kaablite ning teede ja tänavavalgustuse ehitustööd.   ...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 06.08.2015

Istungi päevakord 6.08.2015 kell 11:00 1. Riigihanke "Rakvere Rohuaia lasteaia mööbli ostmine koos paigaldamisega" pakkumuse edukaks tunnistamine. Ettekandja : Mihkel Juhkami 2. AS-iga...