« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 436 kehtestati Linnuse tänava, Suve tänava ja Sügise tänava vahelise ala detailplaneering.

 

Detailplaneeringu ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine (detailplaneering teeb ettepaneku moodustada planeeringualale seitse krunti), ehitusõiguse määramine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, servituutide vajaduse määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Planeeritava ala suurus u 1,33 ha.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere linnavalitsuse 14.11.2011. a korraldusega nr 968.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.