Erahuvikoolide toetamise kord
Erahuvikoolide toetuse vorm 2018/2019

 

Lisaks on võimalik  juurde taotleda täiendavat toetust vastavalt volikogu 28.03.2018 määrusele nr 15.
https://www.riigiteataja.ee/akt/405042018028

 

§ 2. Erahuvikooli täiendav toetus

(1) Täiendavat toetust on õigustatud taotlema Rakvere linnavolikogu 24. mai 2017. a määruse nr 7 „Erahuvikooli toetus" alusel erahuvikooli toetust taotlema õigustatud isikud.

(2) Täiendava toetuse taotlemisele, määramisele ja maksmisele kohaldatakse Rakvere linnavolikogu 24. mai 2017. a määruses nr 7 „Erahuvikooli toetus" sätestatud korda arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

(3) Täiendavat toetust antakse:

1) innovaatilisel huvialal ja loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna huvialal rakendatakse õppuri ühe kuu toetuse määrale koefitsienti 1,2;

2) innovaatilise huvihariduse, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas õppekavaga alustamiseks vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara, jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, puuetega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks. Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 8000 eurot.

(4) Linnavalitsusel on õigus täiendava toetuse määra proportsionaalselt vähendada, kui täiendava toetuse summa ei võimalda anda toetust sätestatud määras kõikidele nõuetele vastavatele erahuvikoolidele

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud täiendava toetuse taotlemiseks esitab taotleja lisaks Rakvere linnavolikogu 24. mai 2017. a määruse nr 7 „Erahuvikooli toetus"

§ 5 lõikes 2 sätestatule järgmised andmed:

1) ostetava vahendi või vahendite nimekiri, kogumaksumus, hinnapakkumused;

2) ostmise või kasutusse võtmise põhjendus ja oodatav tulemus;

3) taotleja põhjendus jätkusuutlikkuse kohta;

4) taotletava toetuse suurus.

(6) Taotlusi hindab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:

1) huviharidust saavate õppurite arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;

2) taotletav toetuse suurus on sobiv vahendite ostmiseks ja ostetavad vahendid on otseselt seotud vastava huvihariduse andmisega;

3) huvihariduse andmise jätkusuutlikkus.

(7) Iga kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 5 punkti. Kokku võib taotlus saada maksimaalselt 15 punkti. Toetuse andmist alustatakse kõrgeima punktisumma saanud taotlusest ning jätkatakse punktisumma alanevas järjekorras kuni täiendava toetuse vahendite ammendumiseni.

(8) Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2018. aastal.

(9) Täiendava toetuse saaja esitab ametiasutusele aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2018. a. Aruandes tuleb esitada järgmised andmed:

1) toetuse saaja nimi, registrikood;

2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;

3) tegevus, milleks toetust anti;

4) hinnang toetuse abil läbiviidud tegevuse mõjule ning jätkusuutlikkusele;

5) muud ametiasutuse poolt toetuse kasutamise kohta nõutud andmed.