8.03.19

E-vald  (Rakvere linna detailplaneeringute info)

22.03.2019 – 05.04.2019. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20 Parkali platsi detailplaneeringu  avalik väljapanek.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete ning vajaduse korral rajatise ehitus- ja kujundusnõuete seadmine, servituutide vajaduse määramine, kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal. Planeeritav ala on suurusega u 15 900 m².

Planeeritavale alale jäävad Ferdinand Gustav Adoffi tn 1, Parkali tn 6, Spordi tn 2 kinnistud ja neid ümbritsev ala ning osaliselt Parkali tn 4 ja Pikk tn 19 kinnistud.

Planeeringuala  läbivad olemasolevad C. R. Jakobsoni tänav, Parkali tänav ning Spordi tänav.

Planeeringu kehtestamise järgselt liidetakse Parkali tn 6  ja Spordi tn 2 kinnistud ja muudetakse kõikide planeeritaval alal olevate kinnistute piire.

Detailplaneeringuga jäetakse võimalus planeeritavatele kinnistutele rajada nii elamu,- kui ka ärihoone ja samuti on võimalus rajada ühiskondlik hoone. Detailplaneeringuga määratakse lubatud hoonestusala ja selle lubatud maksimaalne kõrgus absoluutses kõrgussüsteemis.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve ärimaa. Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Rakvere linna üldplaneeringuga.

 

Põhijoonis