Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
             322 5893; +372 57502821                      angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Kalvi Karu

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
           322 5823;  + 372 5334 1870       kalvi.karu[at]rakvere.ee
           K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Ellen Kuusik             ehitusjärelevalve peaspetsialist Lai 20, kabinet 215        
322 5827,  + 372 528 2296   
               ellen.kuusik[at]rakvere.ee               T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusjärelevalve, ehitusload, kasutusload, kirjalikud nõusolekud, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

 Tiia Rüütel

              ehitusjärelevalve spetsialist

Lai 20, kabinet 209
                 322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: väikeehitised; ehitus- ja mõõdistusprojektide menetlemine ning kooskõlastamine

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 214         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega seotud küsimused
Õie Sella     maakorraldusspetsialist

Lai 20, kabinet 214         
322 5829oie.sella[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maamaksu küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361           lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Anu Otsma

linnaaednik

Lai 20, kabinet 206
322 58 26
 anu.otsma[at]rakvere.ee 
Vastuvõtuaeg T 10.00-12.00

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv

Taavi Saar

linnametsnik

Lai 20
saartaavi[at]gmail.com
mob. 5089955

 

Tegevusvaldkond: linna metsaga seotud küsimused. Dendroloogilised ekspertiisid.

 

järelevalveinspektor

Lai 20, kabinet 101
322 58 74
T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelelvalve toestamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv

haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 208
322 5883     59196223

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused
Erkki Leek              planeerimisspetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 58 28,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

Teet Suur

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899, + 372 5324 8020  teet.suur[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Riin Sikka

keskkonnaspetsialist

 

Lai 20, kabinet 206
322 5825, + 372 5650 9134
riin.sikka[at]rakvere.ee
K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine.